ความหลากหลายของสื่อผลงานศิลปินและนิทรรศการ

การจัดนิทรรศการเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่เข้าถึงผู้ชมได้ดี

สามารถให้ประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้ชมได้ใกล้เคียงกับประสบการณ์ตรง เพราะนิทรรศการให้โอกาสในการเห็นและการจับต้องสัมผัสหรือได้ยินเสียง ดังนั้นจึงทำให้ผู้ชมชื่นชอบหรือตื่นตัวในขณะชมนิทรรศการได้ ซึ่งในการจัดนิทรรศการเพื่อดึงดูดและเร้าความสนใจแก่ผู้ชม ตลอดจนสื่อความหมายหรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ชมได้ดีเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคการออกแบบและการจัดนิทรรศการว่าจะจัดทำได้ดีมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด ซึ่งในการจัดออกแบบจัดนิทรรศการนั้นมีขั้นตอน คือ การวางแผน การเตรียมการการออกแบบ และการดำเนินการ

นิทรรศการ เป็นวิธีส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมกันอย่างมีระบบ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ การศึกษา และร่วมกิจกรรม ดังนั้นวัตถุสิ่งของที่จะนำมาจัดแสดงควรผ่านการพิจารณาในด้านคุณสมบัติบางประการเสียก่อน เพื่อให้นิทรรศการมีผลที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งการเลือกใช้วัสดุสิ่งของใดๆมาจัดแสดงนั้น ผู้จัดจะต้องมีความมั่นใจว่าสื่อนั้นมีความเหมาะสมถูกต้อง และดีพอที่จะทำให้ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของนิทรรศการ และจะต้องมั่นใจว่าสิ่งที่นำมาจัดนั้น สามารถเข้ากับพื้นที่จำกัดของบริเวณงานแสดงได้

ผู้จัดงานจะต้องรู้และเข้าใจในการออกแบบนิทรรศการ จะต้องเข้าใจนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเสียก่อน จากนั้นจึงรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะจัดแสดง ระยะเวลา ความร่วมมือจากชุมชนและอื่นๆ ก่อนพิจารณาข้อจำกัดและเงื่อนไขทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน แล้วจึงคัดเลือกวิธีการที่จะดำเนินการ โดยวิเคราะห์ทางปฏิบัติที่น่าจะเป็นไปได้ในการทบทวนเพื่อหาความมั่นใจหรือหาข้อบกพร่องในทุกด้าน แล้วบันทึกการดำเนินการโดยละเอียดเพื่อจะได้ทำการประเมินผลภายหลังว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์เพียงใด

นิทรรศการที่ดีจะมีอิทธิพลต่อผู้ชมในด้านความรู้ความเข้าใจ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอารมณ์และความรู้สึก การเปลี่ยนแปลงเจตคติ รวมทั้งการตัดสินใจดังจะเห็นได้จากตัวอย่างนิทรรศการทางการศึกษา ทางการค้าและทางศิลปวัฒนธรรม เป็นสื่อที่มีคุณค่าและมีศักยภาพสูงในการดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ดีเนื่องจากความหลากหลายของสื่อสามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ชมได้ ดังนั้นการออกแบบจัดนิทรรศการคือกระบวนการคิดสร้างสรรค์นำสิ่งที่มีอยู่มาจัดแสดงให้มีความแปลกใหม่จากการรับรู้โดยทั่วไป เช่น การจัดมุมมอง การจัดแสง สี เสียง ประกอบการรับรู้ การสร้างบรรยากาศกระตุ้นเร้าความสนใจ